آئين نامه وام قهرمان ورزشي

وام ضروري قهرمان ورزشي

مشمولين

مبلغ

مدارك ويژه

دانشجويان قهرمان ورزشي داراي يكي از شرايط زير:

الف- نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) المپيادهاي ورزشي دانشگاه هاي كشور

ب- نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) مسابقات قهرماني دانشگاه هاي كشور

ج- نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) مسابقات بين المللي و جهاني دانشجويي

د- دانشجويان عضو تيم هاي ملي كشور

حداكثر تا دو برابر سقف مجاز وام ضروري عادي

الف و ب و ج)  اسناد هزينه كرد دانشجو(در خصوص هريك از رويدادهاي وام ضروري) و تائيديه اداره كل تربيت بدني وزارت متبوع در خصوص حكم قهرماني

 

 

د) اسناد هزينه كرد دانشجو (در خصوص هريك از رويدادهاي وام ضروري)و تائيديه سازمان تربيت بدني در خصوص عضويت در تيم هاي ملي

الف- دانشجويان موضوع بند(ب) حداقل مي بايست 2 بار حائز مقام گرديده باشند.

ب- دانشجويان قهرمان ورزشي حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي پس از قهرماني مي توانند درخواست وام نمايند.

ج- داشتن معدل 14 در زمان ارائه درخواست وام، الزامي است. شرط معدل براي دوره دكتري تخصصي 15 مي باشد.

د- خريد تجهيزات والبسه ورزشي دانشجويان به رويدادهاي وام ضروري دانشجويان قهرمان ورزشي اضافه گرديده وبا ارائه فاكتور خريد، وام ضروري تعلق مي گيرد.

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/10/20
تعداد بازدید:
4864
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.