دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
تشكيل انجمن هاي ورزشي تخصصي دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي

آيين نامه تشكيل انجمن هاي ورزشي تخصصي دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي

 

بخش اول

تعريف و هدف

ماده 1 : انجمن هاي ورزشي تخصصي تشكيلاتي هستند مردمي، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي كه با كمك هاي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، كمك هاي مردمي و ساير مؤسسات به منظور ارتقاي سطح كيفي و توسعه و تعميم رشته ورزشي، تحت پوشش اداره امور تربيت بدني دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ايجاد مي گردد.

 

بخش دوم

وظايف انجمن

ماده 2 : وظايف انجمن به شرح زير است كه با هماهنگي مديريت تربيت بدني دانشگاه اجرا خواهد شد :

الف ) اجراي مصوبات شوراي ورزش دانشگاه در خصوص رشته مربوطه ضمن هماهنگي كامل با مديريت تربيت بدني دانشگاه

ب ) تهيه وتنظيم برنامه هاي انجمن براي ارئه به تربيت بدني دانشگاه جهت بررسي و تصويت

ج ) بررسي كمي و كيفي مسابقات و ارائه گزارش به مدير تربيت بدني

د ) رعايت مفاد آيين نامه و مقررات فني رشته، مطابق با آخرين دستورالعملهاي انجمن ورزشي دانشگاه هاي كشور

ه ) پيش بيني وسايل و تجهيزات فني و جوايز و هداياي مورد نياز مسابقات قهرماني رشته در سطح دانشگاه و پيشنهاد به تربيت بدني

و ) ارتباط با هيأت ورزشي مربوطه در سطح شهر و استان

ز ) برگزاري مسابقات درون دانشگاهي در رشته مربوطه

ح ) برگزاري كلاس مربيگري و داوري در رشته مربوطه

ط ) همكاري و نظارت در برگزاري مسابقات درون دانشگاهي در رشه ذيربط

ي ) برقراري ارتباط با انجمنهاي ورزشي دانشجويي دانشكده ها و خوابگاه ها و جلب مشاركت آنها به منظور ارتقا و توسعه رشته ورزشي

ك ) تهيه، تدوين و ترجمه كتب، جزوات، نوارها، عكس ها و پوسترهاي آموزشي در زمينه رشته ورزشي جهت بهره برداري علاقمندان

ل ) همكاري در اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينه رشته ورزشي در سطح دانشگاه

م ) ارائه گزارش فعاليت هاي انجمن به تربيت بدني

 

بخش سوم

اركان و تشكيلات

ماده 3 : اعضاي انجمن مركب از 5 نفر به شرح زير مي باشد :

-          رئيس

-          دبير

-          سه نفر عضو

ماده 4 : رئيس توسط مدير تربيت بدني دانشگاه و از بين دانشگاهيان واجد شرايط دانشگاه انتخاب و منصوب مي گردد.

ماده 5 : دبير و سه نفر اعضاي انجمن توسط رئيس انجمن از بين دانشگاهيان و دانشجويان علاقمند و صاحب نظر واجد شرايط انتخاب و به مديريت تربيت بدني براي بررسي و صدور حكم پيشنهاد مي گردد.

تبصره 1 : يك نفر از اعضاي انجمن از بين دانشگاهيان و دونفر ديگر از بين دانشجويان عضو انجمن هاي ورزشي دانشجويي، انتخاب مي شوند.

تبصره 2 : اعضاي انجمن براي مدت 2 سال معرفي مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.

تبصره 3 : در صورت تغيير رئيس ساير اعضاي شورا مستعفي شناخته مي شوند. به كار گيري مجدد آنها منوط به موافقت رئيس جديد انجمن و تأييد تربيت بدني دانشگاه است.

ماده 6 : يك نفر به نمايندگي از جانب انجمن هاي ورزشي تخصصي برادران و يك نفر به نمايندگي از جانب انجمن هاي ورزشي تخصصي خواهران انتخاب و جهت عضويت شورا ورزش دانشگاه به مدير تربيت بدني معرفي مي گردند.

ماده 7 : شوراي مشترك انجمن هاي ورزشي تخصصي به منظور تبادل نظر و انسجام و هماهنگي در فعاليت هاي ورزشي رشته هاي مختلف دانشگاه بطور ماهيانه و با حضور رؤساي انجمن هاي ورزشي تخصصي در اداره تربيت بدني دانشگاه تشكيل مي گردد.

ماده 8 : وظايف رئيس

الف ) پيش بيني برنامه ها، تنظيم تقويم ورزشي و برآورد بودجه مورد نياز

ب ) برگزاري و اداره جلسات به منظور شور و مشورت و اتخاذ تصميم در حد وظايف انجمن

ج ) انتخاب و معرفي اعضاي انجمن به مدير تربيت بدني جهت صدور حكم

د ) شركت در جلسات شوراي مشترك انجمن هاي ورزشي تخصصي دانشگاه كه زير نظر مدير تربيت بدني تشكيل مي گردد.

ه ) شركت در جلسات شوراي مشترك انجمن هاي ورزشي تخصصي دانشگاه ها در رشته مربوط كه توسط اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سطح كشور برگزار مي شود.

و ) برقراري ارتباط با هيأت هاي ورزشي شهر و استان در رشته ورزشي

ز ) جلب و جذب كمك هاي مالي از افراد حقيقي و حقوقي به منظور تقويت بنيه مالي انجمن

ح ) انجام امور اداري و فني مربوط به انجمن زير مسئول تربيت بدني دانشگاه

تبصره 1 : رئيس انجمن مي تواند در صورت لزوم قسمتي از اختيارات و مسئوليت هاي خود را به دبير تفويض نمايد.

ماده 9 : وظايف دبير

الف ) پيگيري و اجراي دستوراتي كه از طرف رئيس انجمن ابلاغ مي شود.

ب ) تهيه پيش نويس مكاتبات در زمينه رشته و ارسال آن به امور تربيت بدني دانشگاه

ج ) پيگيري براي تدارك امكانات و اعتبارات مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوت انجمن

 د ) ثبت و نگهداري اسناد مربوط به انجمن در تربيت بدني دانشگاه

ه ) تهيه، و تنظيم و ارائه آمار و ارزيابي عملكرد سالانه انجمن به تربيت بدني

و ) تهيه و تنظيم صورتحساب انجمن و پيگيري مصوبات آن

ماده 10 : وظايف اعضاي انجمن

وظايف اعضا از طريق رئيس انجمن و با توجه به وظايف كلي انجمن به آنان تفويض و ابلاغ خواهد شد.

ماده 11 : حق الزحمه اعضاي انجمن

الف ) رئيس يا دبير انجمن در قبال انجام وظايف خود در طول يك ترم حق الزحمه آنها بر اساس بند ب ماده 2 آيين نامه حق التعليم مربيان ورزشي حداكثر به ميزان 2 ساعت در هفته با تأييد مدير تربيت بدني محاسبه و پرداخت مي گردد.

ب ) همكاري ساير اعضاي انجمن افتخاري بوده و ليكن در صورت وجود اعتبارات به منظور تشويق و قدرداني هدايايي به آنها اهداء مي گردد.

ماده 12 : اين آيين نامه در 3 بخش، 12 ماده و 4 تبصره در هفتمين شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاه ها به تصويب رسيد و در تاريخ 18/8/79 توسط وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي اجرا ابلاغ گرديد.

 

تاریخ بروز رسانی
1393/06/05
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - بعد از پل سيد خندان - خیابان مجتبایی - کوچه کاویان صندوق پستي 9611 - 154184 کدپستی 15418
تلفن : 22850275
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد