دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
تشكيل انجمن هاي ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه ها

آيين نامه تشكيل انجمن هاي ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه ها

 

بخش اول :

تعريف و هدف

ماده 1 : انجمن ورزشي دانشجويي نهادي است دانشجويي كه به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي خود جوش ورزش دانشجويان و با عضويت دانشجويان علاقمند به فعاليت هاي ورزشي، در سطح خوابگاه يا دانشكده در راستاي سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اهداف زير تشكيل مي گردند.

ماده 2 : اهداف انجمن ورزشي دانشجويي عبارتند از :

1-      غني سازي اوقات فراغت و تأمين سلامت جسمي و شادابي و نشاط روحي دانشجويان از طريق تعميم و گسترش ورزش در خوابگاه ها و دانشكده ها

2-      تقويت مديريت نيروي انساني ورزش دانشگاه هاي كشور از طريق توسعه مشاركت سنجيده و قانونمند دانشجويان و تفويض اختيارات به آنها

3-      توسعه مشاركت دانشجويان در تصميم سازي و تنظيم برنامه هاي قابل اجراء و جلب همكاري آنها در اجرا

4-      ايجاد محيطي مملو از همكاري و تعاون و تقويت روحيه معاضدت و مشاركت بين اقشار دانشجويي و دانشگاهي در زمينه ورزش دانشجويان

 

بخش دوم :

اركان و تشكيلات

ماده 3 : اعضاي انجمن ورزشي خوابگاه توسط ساكنين خوابگاه ( خواهران، برادران، متأهلين ) انتخاب مي گردند. تعداد نفرات انجمن ورزشي خوابگاه بنا به تعداد جمعيت دانشجويي 5-3 نفر مي باشند. محدودترين شكل انجمن خوابگاه مربوط به يك ساختمان خوابگاهي است.

ماده 4 : اعضاي انجمن دانشكده بنا به تعداد جمعيت دانشجويي 3 نفر خواهد بود.

ماده 5 : اعضاي منتخب انجمن ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه يك نفر را از بين خود به عنوان مسئول انجمن انتخاب خواهند نمود. مسئول انجمن از جانب اعضا در شوراي مركزي انجمن هاي ورزشي دانشجويي كه در اداره تربيت بدني تشكيل مي گردد شركت خواهند نمود.

ماده 6 : تعداد انجمن هاي ورزشي هر دانشگاه بستگي به مقتضيات آن دانشگاه از جمله تعداد دانشكده ها، مجتمع هاي خوابگاهي، بعد مسافت ساختمانهاي خوابگاهي از يكديگر، تعداد دانشجويان و امكانات موجود، دارد.

ماده 7 : يك نفر از رؤساي انجمن هاي دانشجويي خواهران و يك نفر از رؤساي انجمن هاي دانشجويي برادران بنا به انتخاب كليه انجمن هاي دانشجويي عضويت شوراي ورزش دانشگاه را براي مدت 2 سال احراز خواهند نمود.

ماده 8 : تعداد اعضاي اصلي و علي البدل انجمن هاي ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه بر اساس جدول ذيل تعيين مي گردند :

نام انجمن

حداقل نامزدها(نفر)

اعضاي اصلي

اعضاي علي البدل

جمعيت دانشجويي(نفر)

انجمن هاي ورزشي خوابگاه

6

3

2

از 70تا 250 نفر

10

5

2

از 250 نفر به بالا

انجمن هاي ورزشي دانشكده

7

3

2

 

 

ماده : 9 پس از تشكيل انجمن هاي دانشجويي به منظور هماهنگ نمودن فعاليت ها، شوراي مركزي انجمن هاي دانشجويي كه متشكل از مسئولين انجمن هاي ورزشي است به طور ماهيانه در اداره تربيت بدني دانشگاه تشكيل جلسه خواهد داد.

 

بخش سوم :

وظايف

ماده 10 : وظايف انجمن هاي ورزش دانشجويي به شرح زير است :

الف ) تنظيم و تدوين برنامه هاي پيشنهادي انجمن مبني بر نظر سنجي و علايق دانشجويان دانشكده يا خوابگاه و ارائه آن به مدير تربيت بدني براي تصويب در شوراي ورزش دانشگاه

ب ) پيش بيني و اجراي برنامه هاي تفريحي، ورزشي، نمايشي، بومي و محلي با توجه به شرايط و مقتضيات دانشكده يا خوابگاه

ج ) پيش بيني و ايجاد پايگاه هاي شادابي و تندرستي ورزش صبحگاهي در خوابگاه هاي دانشجويي و انتخاب مربيان يا دانشجويان خبره براي هدايت امور پايگاه ها

د ) همكاري با انجمن هاي ورزشي تخصصي دانشگاه در برگزاري مسابقات دانشگاهي و پيش بيني و اجراي برنامه ها و مسابقات ورزشي در سطح خوابگاه ها يا دانشكده

ه ) ارائه برنامه پيشنهادي و نحوه اداره، حفظ و حراست اماكن و فضاهاي و امكانات موجود توسط دانشجويان درون خوابگاهها و دانشكده ها

و ) شناسايي، بررسي و پيشنهاد فضاها و امكانات مستعد براي توسعه اماكن ورزشي دانشكده ها و خوابگاه ها

ز ) تعيين اقلام ورزشي مورد نياز ورزش خوابگاه يا دانشكده، و ارائه آن به تربيت بدني جهت مساعدت در حد مقدورات

ح ) ارائه طرح هاي اصلاحي و تكميلي جهت بهره وري هرچه بيشتر از فضاها و امكانات

ط ) جلب مشاركت دانشجويان براي برگزاري برنامه هاي ورزش درون دانشكده و درون خوابگاه

ي ) انتخاب دانشجويان خبره و داوطلب براي قضاوت در رقابت هاي درون دانشكده و درون خوابگاه

ك ) پيش بيني شيوه تبليغات و اطلاع رساني جذاب و انگيزاننده به منظور تشويق و ترغيب دانشجويان جهت مشاركت در برنامه ها

ل ) انتقال مشكلات و تنگناهاي ورزشي دانشكده و خوابگاه به اداره تربيت بدني دانشگاه و پيگيري جهت مرتفع نمودن آن ها در حد مقدورات دانشگاه

م ) پيگيري جهت سوق دهي بودجه توسط مسئولين ذيربط دانشگاه ها به فعاليت هاي ورزشي درون خوابگاهي و درون دانشكده اي، ضمن هماهنگي با مديريت تربيت بدني دانشگاه

ن ) تشكيل مستمر جلسات انجمن به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون امور مربوط به ورزش خوابگاه و دانشكده در حيطه وظايف انجمن

س ) ارائه گزارش عملكرد در خصوص فراگير نمودن ورزش خوابگاه يا دانشكده ضمن اعلام آمار فعاليت ها و نفرات تحت پوشش

ع ) آشنا نمودن دانشجويان با تنگناها و واقعيت هاي موجود در ورزش

 

بخش چهارم :

شرايط عضويت دانشجويان

ماده 11 : شرايط اعضاي انجمن دانشجويي عبارت است از :

الف ) نداشتن حكم قطعي در كميته هاي انضباطي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در زمينه هاي آموزشي و اخلاقي

ب ) داشتن تبحر و تجربه، در يكي از رشته هاي ورزشي

ج ) در زمان انتخابات، دانشجوياني كه در نيمسال آخر سال تحصيلي خود هستند نمي توانند نامزد عضويت در انجمن باشند.

د ) هر دانشجو مجاز است فقط در يكي از انجمن هاي ورزشي عضويت داشته باشد ( عضويت در شوراهاي صنفي و ساير تشكل ها و انجمن هاي علمي و هنري و فرهنگي بلا مانع است )

 

بخش پنجم :

انتخابات

ماده 12 : اولين دوره انتخابات انجمن دانشجويي توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي و مديريت تربيت بدني انجام مي شود. اعضاي انجمن ورزشي هر دانشكده يا خوابگاه مسئوليت برگزاري انتخابات دوره بعد را تحت نظارت معاونت دانشجويي و فرهنگي و مديريت تربيت بدني دانشگاه عهده دار خواهند بود.

ماده 13 : انتخاب اعضاي انجمن هاي دانشجويي براي مدت دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.

 

بخش ششم :

امكانات و اعتبارات

ماده 14 : بودجه مورد نياز در اوايل هر سال توسط هر يك از انجمن هاي ورزشي خوابگاهي كتباً به مدير تربيت بدني دانشگاه پيشنهاد شده تا در صورت وجود اعتبارات، سقف بودجه سالانه هر انجمن ورزشي تعيين و اعلام گردد.

ماده 15 : بودجه مورد نياز هريك از انجمن هاي ورزشي دانشكده اوايل هر سال منعكس مي گردد تا بر اساس امكانات موجود سقف بودجه سالانه انجمن دانشكده تعيين و اعلام گردد.

ماده 16 : فعاليت اعضاي انجمن هاي ورزشي دانشجويي به صورت افتخاري مي باشد. در صورت وجود اعتبار حق الزحمه رؤساي انجمن ها بر اساس آيين نامه كار دانشجويي پرداخت خواهد شد.

ماده 17 : نحوه استفاده از اماكن و تأسيسات ورزشي طبق برنامه و با موافقت مديريت تربيت بدني دانشگاه ميسر خواهد بود.

ماده 18 : اين آيين نامه در شش بخش و 18 ماده در هفتمين جلسه شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاه ها به تصويب رسيد و در تاريخ 18/8/79 توسط وزير علوم، تحقيقات و فناوري جهت اجرا ابلاغ گرديد.

 

تاریخ بروز رسانی
1393/06/05
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - بعد از پل سيد خندان - خیابان مجتبایی - کوچه کاویان صندوق پستي 9611 - 154184 کدپستی 15418
تلفن : 22850275
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد